Υψηλάντου 56Α Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη | 2314 018045

Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης

Σας καλούμε, πριν προβείτε σε επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων σε αυτή υπηρεσιών μας να διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που καλύπτουν το σύνολο του περιεχομένου (παρόντος και μελλοντικού) της ιστοσελίδας για την πρόσβαση και χρήση της και ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στο coffeemaniacs.gr και τους επισκέπτες/ χρήστες.

Η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει και συναινέσει στους παρόντες όρους, άλλως οφείλετε να απέχετε από την χρήση/ επίσκεψη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του caffeeantoniana.gr. Το caffeeantoniana.gr δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό, προ κάθε χρήσης / επίσκεψης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του caffeeantoniana.gr είναι απαραίτητος ο έλεγχος από τον χρήστη για ενδεχόμενες αλλαγές καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή από το χρήστη των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει επίσης την αποδοχή σας αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας του coffeemaniacs.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων, διακριτικών τίτλων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και διέπεται από τις σχετικές ελληνικές (Ν.2121/1993, 2239/94 κλπ), ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ή/ και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ειδικότερα, το λογότυπο «coffeemaniacs.gr» αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα στην Ε.Ε από την εταιρία «CoffeeManiacs – Φλωράς Αλέξιος», η οποία σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει άδεια ή δικαίωμα χρήσης αυτών. Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα coffeemaniacs.gr όπως και η μερική ή ολική αντιγραφή, αποθήκευση, εκτέλεση, φόρτωση (download) διανομή, μετάφραση, τροποποίηση, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη και προσωρινή αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του (δηλ. του www.coffeemaniacs.gr), χωρίς αυτό να σημαίνει κάθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση επιτρεπτής κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την σελίδα www.coffeemaniacs.gr. Το σύνολο του υλικού που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική σελίδα www.coffeemaniacs.gr είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χρηματικών προστίμων.

2.- Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η Ιστοσελίδα περιέχει ή δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες τρίτων και διαφημιστικά banners. Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών και η Εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

3.- Cookies

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και στην παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη. Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

διαβαστε περισσοτερα για τα cookies στην πολιτικη απορρητου

4.- Υποχρεώσεις χρήστη

Κατά τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ως και να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύονται κάθε προσπάθεια επιβουλής του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου, προσπάθεια πρόκλησης ζημίας στον διακομιστή, στο λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό που υποστηρίζουν την Ιστοσελίδα, παραβίαση απορρήτων και κωδικών ασφαλείας, χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για εμπορικούς ή εν γένει άλλους μη αυστηρά προσωπικούς σκοπούς, υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, διάδοση παραπλανητικών ισχυρισμών για την Ιστοσελίδα και τον πάροχό της κλπ.Σε περίπτωση που ήθελε προκληθεί υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος στην Ιστοσελίδα μας, στην Εταιρία ή σε τρίτους από τοιαύτη ως άνω κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας, ο υπαίτιος χρήστης ευθύνεται σε αποζημίωση της Εταιρίας χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές ευθύνες.

Επιπλέον, ο χρήστης κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνεί να παρέχει τις αληθινές, εξακριβωμένες και πλήρεις πληροφορίες που απαιτεί η αίτηση εγγραφής για τη δημιουργία λογαριασμού καθώς και να ενημερώνει αμέσως για ενδεχόμενες αλλαγές σε αυτές. Στην αντίθετη περίπτωση που οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς η Εταιρία δύναται να αναστείλει ή να μην ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται από την Εταιρία ιδιωτικής φύσεως και χρησιμοποιούνται από αυτήν μόνο για λόγους επεξεργασίας της παραγγελίας σας και προκειμένου να σας ενημερώνει για προϊόντα ή τρέχουσες προσφορές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Ρητώς συμφωνείτε ότι έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή σας καθώς και για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και οφείλετε να μας ενημερώσετε για οποιασδήποτε μορφής παραβίασης του κωδικού ή του λογαριασμού σας.

5.- Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή πρόσβαση και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες της. Περαιτέρω, η Εταιρία, τα μέλη ή οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται και ουδεμία ευθύνη φέρουν για την απώλεια στοιχείων, άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική, τυχαία ή μακροπρόθεσμη ζημία ή ηθική βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και των περιλαμβανόμενων σε αυτήν πληροφοριών και υπηρεσιών της ή από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ρητώς συμφωνείται ότι αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρίας, των μελών ή συνεργατών της ως προς την ορθότητα και επάρκεια των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της και ότι χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της είναι προϊόν ελεύθερης αξιολόγησης και βούλησης και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών.

6.- Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2472/97, όπως εκάστοτε ισχύει, και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τυχόν ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ως και άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή/και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων είναι δυνατή η επικοινωνία σας με την Εταιρία συμπληρώνοντας τη φόρμα και στέλνοντας μήνυμα στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» καθώς και στο τηλ. 2314 018045.

7.-Δικαιοδοσία

Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους και τη χρήση της Ιστοσελίδας ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Παρακαλούμε αποδεχθείτε τους όρους ώστε να συνεχίσετε την χρήση / πλοήγηση της ιστοσελίδας.
Κορυφή

Visit Us

Υψηλάντου 56Α
Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη

Call Us

2314 018045
693 157 5233

Write us

info@coffeemaniacs.gr
facebook | instagram


Copyright © 2020 | Made by anise with love and caffeine